Paletplein 89, Haag

Politiek privacybeleid

1.1 v týchto Zásadách ochrany osobných údajov sa používajú tieto pojmy: 1.1.1. "Správa stránok (ďalej len správa stránok)" - oprávnení zamestnanci vedenia stránok, ktorí organizujú a (alebo) spracúvajú osobné údaje, ako aj určujú účely spracovania osobných údajov, zloženie spracovaných osobných údajov, akcie (operácie) s osobnými údajmi. 1.1.2. "Osobné údaje" sú akékoľvek informácie, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú konkrétnej alebo identifikovateľnej osoby (subjektu osobných údajov). 1.1.3. "Spracovanie osobných údajov" znamená akúkoľvek činnosť (operáciu) alebo súbor činností (operácií) vykonávaných s alebo bez použitia automatizačných nástrojov s osobnými údajmi vrátane zhromažďovania, zaznamenávania, systematizácie, akumulácie, ukladania, objasňovania (aktualizácia, úprava), extrakcie, použitia, prenosu (distribúcia, poskytovanie, prístup), depersonalizácie, blokovania, vymazania, zničenia osobných údajov. 1.1.4. "Dôvernosť osobných údajov" je povinnou požiadavkou pre Prevádzkovateľa alebo inú osobu, ktorá má prístup k osobným údajom, aby zabránila ich šíreniu bez súhlasu subjektu osobných údajov alebo prítomnosti iných právnych dôvodov. 1.1.5. "V prípade nesúhlasu s podmienkami zásad ochrany osobných údajov musí používateľ prestať používať túto stránku. 2.3. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na webové stránky. Stránka nekontroluje a nie je zodpovedná za stránky tretích strán, na ktoré môže používateľ kliknúť na odkazy dostupné na webe. 2.4. Správa stránok neoveruje presnosť osobných údajov poskytnutých používateľom stránky. 3.1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov stanovujú povinnosti správy stránok voči nezverejneniu a zabezpečujú dôvernosť osobných údajov, ktoré používateľ poskytuje na žiadosť správy stránok. 3.2. Osobné údaje povolené na spracovanie v súlade s týmito Zásadami Ochrany Osobných Údajov poskytuje používateľ vyplnením registračného formulára spätnej väzby na webovej stránke a obsahuje nasledujúce informácie: 3.2.1. Užívateľské meno; 3.2.2. e-mailová adresa; účely zhromažďovania osobných údajov používateľa 4.1. Správa stránok má právo používať osobné údaje používateľa na nasledujúce účely: 4.1.1. Poskytovanie prístupu používateľovi k personalizovaným zdrojom stránok. 4.1.2. Vytvorenie spätnej väzby s používateľom vrátane odosielania upozornení, požiadaviek týkajúcich sa používania stránky, spracovania požiadaviek a požiadaviek od používateľa. 4.1.3. Poskytovanie účinnej technickej podpory používateľovi v prípade problémov súvisiacich s používaním stránky. 4.1.4. Poskytovanie súhlasu používateľa so zasielaním správ a iných informácií. 4.1.5. Realizácia reklamných aktivít so súhlasom používateľa. 4.1.6. Poskytovanie prístupu používateľovi na stránky alebo služby partnerov stránok s cieľom prijímať produkty, aktualizácie a služby. 5.1. Spracúvanie osobných údajov používateľa sa vykonáva na dobu neurčitú akýmkoľvek zákonným spôsobom, a to aj v informačných systémoch osobných údajov s automatizačnými nástrojmi alebo bez nich. 5.3. Správa stránok Prijíma potrebné organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov používateľa pred neoprávneným alebo náhodným prístupom, zničením, úpravou, blokovaním, kopírovaním, distribúciou, ako aj inými nezákonnými činnosťami tretích strán. ZODPOVEDNOSŤ STRÁN 6.1. V prípade straty alebo zverejnenia Dôverných informácií správa stránok nezodpovedá za tieto dôverné informácie: 6.1.1. Sa stala verejnou doménou pred jej stratou alebo zverejnením. 6.1.2. Bola prijatá od tretej strany predtým, ako bola prijatá správou lokality. 6.1.3. Zverejňuje sa so súhlasom používateľa. ĎALŠIE PODMIENKY 7.1. Správa stránok má právo vykonať zmeny v týchto Zásadách ochrany osobných údajov bez súhlasu používateľa. 7.2. Nové zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť od okamihu ich uverejnenia na webovej stránke, pokiaľ nová verzia Pravidiel ochrany osobných údajov neustanovuje inak. 7.3. Všetky návrhy alebo otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov by mali byť uvedené vo formulári spätnej väzby.